#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 23/04/2020
09:30 - 04:30

Kategooriad


Eeltutvustus

Ehitusplatsil on peatöövõtjal ja ehitise omanikul kohustus määrata ehitustööde ohutuse tagamiseks koordinaator või koordinaatorid. Tööohutuse koordineerimine ei ole vaid seadusest tulenev nõue, vaid see on oluline kogu ehituse inimressursi turvalisuse tagamisel. Tööohutuse mõõtmine ning koordineerimine aitab saavutada kõrget kvaliteeti nii tööprotsessides kui ka tulemuses ning näitab peatöövõtja ja ehitise omaniku austust kõigi töötajate vastu.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 5,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tööohutuse juhtimispõhimõtetest, koordineerimisest ja ohutust töö korraldamisest ehitusplatsil.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

mõistab talle määratud kohustusi, oskab tööohutusalast tegevust/töid ehitusplatsil korraldada ja koordineerida ohutult ja vastavalt õigusaktides nõutule
teab ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustusi „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja teistest õigusaktidest tulenevalt
teab, kust leida abimaterjale tööohutuse paremaks korraldamiseks
teab tööohutuse juhtimispõhimõtted ja oskab koostada ja ajakohastada tööohutusplaani
teab ohtudest ehitusplatsil, oskab tööde korraldamisel rakendada vajalikke kaitsemeetmeid
oskab hinnata ja valida sobivaid isikukaitsevahendeid ja -meetmeid ning nende kasutamise vajadust
teab ohumärguannete kasutamise nõudeid
teab tööinspektsiooni osa ehitusohutuses
mõistab ehitusplatis kontrollimise vajadust ja kontrolli läbiviimise metoodikat

Sihtrühm

Ehituse projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud, ehitusjärelvalve spetsialistid.
Teemad

Ants Vurma käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

tööohutuse juhtimispõhimõtted
töökaitse õiguslikud alused
tööinspektsiooni osa ehitusohutuses
ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustused „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest“ ja teistest õigusaktidest tulenevalt
kust leida abimaterjale tööohutuse paremaks korraldamiseks.
„Uus ehitusmäärus“ ja ehitusplatsi koordinaator
tööohutusalase tegevuse ehitusplatsil korraldamine ja koordineerimine
tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd, tutvustamine ühisel ehitusplatsil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele, FIE-dele ja teistele isikutele
ehitamine ja ohutuse kontrollimine
ohud ehitusplatsil
füüsiline koormus
kaitsevahendid ja –meetmed
esmaabi
olme
välistöökohad
tellingud ja teised töövahendid
lammutustöö
kõrgusest kukkumise vältimine
müra ja vibratsioon
asbestitööd
rikkumised ehitusplatsidel
nõuded töövahenditele
nõuded isikukaitsevahenditele ja nende kasutamisele
ohumärguannete kasutamise nõuded
õnnetuste, ohuolukordade, intsidentide menetlemine ja uurimine – näiteid

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.
Aeg ja maht

Koolitus toimub 23. aprillil 2020 kell 9.30–16.30
(8 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.30–11.00 koolitus
11.00–11.15 paus
11.15–12.45 koolitus
12.45–13.15 paus
13.15–14.45 koolitus
14.45–15.00 paus
15.00–16.30 koolitus
Toimumiskoht

Otseülekanne veebis!
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele ligi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!
Koolitajad
Pildid / – Ants Vurma

Ants Vurma, kogenud tööohutuse spetsialist

Ants Vurma on kogenud tööohutuse spetsialist. Aastast 1992 kuni 2008 töötas Ants Vurma Tööinspektsiooni keskuses peaspetsialistina töötervishoiu ja tööohutuse, masinate ja seadmete ohutuse, isikukaitsevahendite turujärelevalve, arvamuste ja ettepanekute töötervishoiu ja tööohutuse alase õigusloome osas. Lisaks koordineeris ja kontrollis tööinspektorite tööd. Alates 1999. aastast käesoleva ajani loeb loenguid eesti ja vene keeles töökeskkonnavolinike ja töökeskkonna spetsialistide täiendõppe kursustel töötervishoiu ja tööohutuse teemadel. 2009. aastast viib läbi ka ehitusplatsi koordinaatori tööohutuse 8-tunnist koolitust.

LISAINFO JA REGISTREERIMINE