#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 04/05/2020
10:00 - 02:00

Kategooriad


EELTUTVUSTUS

Hanketingimuste kaudu kujundatakse riigihanke sisu. Koolitus puudutab hanketingimuste koostamist, hõlmates kolme olulist teemat: kvalifitseerimise tingimused, tehniline kirjeldus, hindamise kriteeriumid. Koolituse käigus antakse ülevaade levinud vigadest ja väärpraktikast. Kehvasti läbimõeldud tingimused võivad kaasa tuua mitmeid probleeme. Kõige halvemal juhul ei saa hankija enda soovidele vastavat toodet, teenust või ehitustööd. Struktuuritoetuste kaudu rahastatavate hangete puhul on RHS-ga vastuolus olevate hanketingimuste kehtestamine aluseks ka finantskorrektsiooni otsusele.


EESMÄRK

Koolituse eesmärk on pakkuda võimalusi ideid, kuidas sätestada hanketingimused nii, et vähendada hilisemaid riske ning saada pakkumused, mis vastaksid võimalikult suurel määral hankija ootustele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab kvalifitseerimise tingimuste, tehnilise kirjelduse ja hindamise kriteeriumide koostamisel tehtavaid levinumaid vigu ja väärpraktikat ning oskab neid oma hangete puhul vältida
 • teab, kuidas sätestada hanketingimused nii, et vähendada hilisemaid riske ja saada pakkumused, mis vastaksid võimalikult suurel määral hankija ootustele.

SIHTRÜHM

Riigihanke alusdokumentide koostamine on hankija põhikohustus. Seetõttu sobib koolitus kõigile hankija töötajatele, kes riigihanke alusdokumentide koostamisega kokku puutuvad: seda nii õigusliku kui tehnilise poole pealt. Samuti sobib koolitus pakkujatele, kuivõrd käsiteltakse ka konkurentsi piiravate ja ebaproportsionaalsete hanketingimuste lubatavust.


TEEMAD

Erki Fels, Ergo Pallo ja Liisa Levandi käsitlevad koolitusel järgnevaid teemasid:

 • kvalifitseerimise tingimused
  • kvalifitseerimise tingimuste vabatahtlikkus
  • varasem kogemus kvalifitseerimise tingimusena
  • levinud vead: näiteid VAKO, kohtute ja finantskorrektsiooni praktikast

Koolitaja Erki Fels

 • tehniline kirjeldus
  • tehnilise kirjelduse mõiste funktsionaalne sisustamine
  • standardite kasutamine
  • „või sellega samaväärne“ – abivahend keelatud viite seadustamiseks?
  • objektiivselt põhjendamatud takistused riigihangetes ja nende äratundmine
  • märgised – kuidas hanketingimusena kasutada?

Koolitaja Ergo Pallo

 • hindamise kriteeriumid
  • majanduslik soodsus versus madalaim hind
  • hindamise kriteeriumi seotus hankelepingu esemega
  • hankelepingut täitvate isikute omaduste hindamine
  • kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid – kuidas tagada piisav objektiivsus?
  • hankija põhjendamiskohustus kvalitatiivsete hindamise kriteeriumite alusel pakkumuste hindamisel

Koolitaja Liisa Levandi

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


AEG JA MAHT

Koolitus toimub 4. mail 2020 kell 10.00–14.05.
(5 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–12.00 koolitus
12.00–12.20 paus
12.20–14.05 koolitus


TOIMUMISKOHT

Otseülekanne veebis!
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele ligi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


KOOLITAJA

Pildid / - Erki Fels 2019

ERKI FELS, ADVOKAADIBÜROO PWC LEGAL VANDEADVOKAAT

Viimastel aastatel on Erki edukalt osalenud meedia tähelepanu all olnud hankevaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Erki omab kogemust nii ehitustööde, ühistranspordi, IT, meedia, tervishoiu kui ka energeetika riigihangetes. Praktiliste kogemuste tõttu on ta sage koolitaja, astub regulaarselt üles Addenda üritustel ning tegeleb riigihankeõigusalase teadustööga. Annab külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis. Erki on RHS kommenteeritud väljaande üks autoritest.

Pildid / - Ergo Pallo 2019

ERGO PALLO,  EESTI HAIGEKASSA ÕIGUSOSAKONNA JUHATAJA

Ergo on tugevalt seotud nii riigihangete praktilise kui teoreetilise poolega. Ta on tegutsenud riigihangetele ning vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud advokaadina, samuti kohalikus omavalitsuses hankejuristina. Oma magistritöös käsitles ta alltöövõtja avalduse alusel peatöövõtjale lepingulise maksete peatamist ja selle sobivust riigihankeõiguses. Samal teemal on ta avaldanud artikli rahvusvahelisele riigihankeõigusele keskendunud Rootsi teadusajakirjas Upphandlingsrättslig. Ergo on RHS kommentaaride üks autoritest.”

Pildid / - Liisa Levandi

LIISA LEVANDI, ADVOKAADIBÜROO PWC LEGAL ADVOKAAT

Liisa on spetsialiseerunud peamiselt riigihanke- ja andmekaitseõigusele. Liisa on riigihangete valdkonnaga olnud seotud juba ülikooliõpingutest alates. Seejuures on ta oma magistritöös analüüsinud süvitsi just kvalitatiivsete hindamise kriteeriumite kasutamise problemaatikat. Liisa on RHS kommenteeritud väljaande üks autoritest.

 

LISAINFO JA REGISTREERIMINE