#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 03/10/2020 - 06/02/2021
10:00 - 03:00

Kategooriad No Categories


Raamatupidamine on majandusarvestus, mis annab ettevõtjale ülevaate tema äris toimuvast ning siin on oluline roll just raamatupidaja korrektsel ja täpsel tööl, mis aitab analüüsida ettevõtte majandustegevust.
Raamatupidaja tööks on ettevõtte raamatupidamise korraldamine, arvepidamine kõigi sissetulekute ja väljaminekute üle ning aruannete koostamine vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Koolitusele ootame: 

– kõiki, kes soovivad alustada tööd väikeettevõtte raamatupidajana;
– huvilisi, kes soovivad omandada teadmisi äriühingu raamatupidamisest.

Koolitusel õpid:

– kajastama ostu-ja müügiarveid
– pidama materiaalse ja immateriaalse põhivara ning varude arvestust
– pidama palga-, puhkusetasude ja maksude arvestust
– koostama ja esitama maksuaruandeid
– koostama raamatupidamisbilanssi
– kasutama raamatupidamise seadust, Raamatupidamise Toimkonna juhendeid ning ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirja
– koostama raamatupidamise aruandeid (majandusaasta aruannet, kasumi- ja rahavoogude aruannet) ning tegema järeldusi ettevõtte majandusliku tegevuse kohta

Koolituse teemad:

Raamatupidaja koolitus koosneb kolmest moodulist:
I moodul, 03. oktoober 2020 – 14. november 2020
Moodulis on seitse koolituspäeva- laupäevad kell 10–15.00.
1. Majandusarvestuse olemus ja raamatupidamise meetodid.
2. Kontode kahekordne kirjendamine, liht- ja liitlausendite moodustamine.
2. Raamatupidamisbilanss- bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel.
3. Varude arvestus ja kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
4. Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
5. Müügi- ja ostuarved, müügitulude kajastamine.
6. Palgaarvestus- palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkustasude arvestamine.

II moodul, 21. november 2020 – 16. jaanuar 2021
Moodulis on seitse koolituspäeva- laupäevad kell 10–15.00
1. Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
2. Lühiajalised finantsinvesteeringud.
3. Põhivara arvestus – materiaalse põhivara soetamise eriliigid (laen, liising), varade sihtfinantseerimine, amortisatsioonimeetodid, hoolduste, remontide ja parenduste kajastamine, varade mahakandmine
4. Lühi- ja pikaajalised kohustused- laenude ja liisingute arvestus.
5. Ostu- ja müügireskontr

o- ebatõenäolise laekumise arvestus, nõuete liigitamine ja arvestamine.
6. Omakapital- osakapital ja aktsiakapital, nimiväärtus ja ülekurss,dividendid ja reservide arvestus.
7. Kasutus- ja kapitalirent.
8. Lähetus, sõiduauto kasutamise kord.
9. Erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud.

III moodul, 23. jaanuar – 06. veebruar 2021
Moodulis on kolm koolituspäeva, laupäevad kell 10–15.00
1. Majandusaasta aruanne kui infoallikas.
2. Raamatupidamise aastaaruande põhi-aruanded ja lisad.
3. Kasumiaruande kaks skeemi.
4. Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil).
5. Omakapitali muutuste aruanne.

Koolitaja: 

Aino Vooro – Aino on tegevraamatupidaja ning maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent. Ta on suure kogemusega ning hinnatud raamatupidamise õppejõud, kes on koolitanud nii raamatupidajaid, finantsjuhte kui ka personalitöötajaid. Aastal 2014 valiti Aino Tartumaa aasta koolitajaks. Omab 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutset. Lisaks on ta kirjutanud raamatu “Bioloogiliste varade kajastamine raamatupidamises” ning aidanud koostada juhendmaterjali alustavale põllumajandustootjale ja noortalunikule “Alustava põllumajandustootja ABC”.

Koolituse korraldus: 

Koolitus toimub kord nädalas, laupäeviti kell 10–15.00. Koolitused toimuvad veebikeskkonnas – koolitaja juhendab oma kodus arvuti taga ja teie osalete oma kodudes. Koolitusel näete koolitaja ekraanipilti, saate kõik omavahel rääkida, kirjutada ning vajadusel oma ekraani jagada.
Osalemiseks on vaja head internetiühendust, kõlareid ja soovitatavalt veebikaamerat ning mikrofoni.
Enne koolituse algust saadetakse teie e-postile vajalik link koos paroolidega koolitusele sisenemiseks.

Õppe alustamise tingimuseks on teadmised Exceli programmi kasutamisel.

Koolituse maht on 120 akadeemilist tundi, millest 98 tundi toimub veebikeskkonnas ning 22 tundi
iseseisevate töödena praktiliste ülesannete lahendamises.

Koolitusele registreeri siin. 

Lisainfo: Kätlyn Sillaots, katlyn.sillaots@khk.ee, 7361833