#_Veebisündmus

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäevad - 07/05/2020 - 14/05/2020
10:00 - 03:00

Kategooriad


E- koolitusele registreerumine 30.aprillini e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 5667 0850; www.vkhk.ee

Koolitusele registreerumise järel saadetakse teile e-arve, mille tasumise järgselt olete arvatud koolitusgruppi. Maksumus ühele osalejale 60 eurot.

Koolituse lõpus valmisb taotlusprojekt, mis vaadatakse üle. Kui olete saavutanud õpiväljundid = saanud positiivse tulemuse,  väljastatakse tunnistus.

  • Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid

 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded

Sihtrühm:

Koolitus on mõeldud kõigile, kes tunnevad, et soovivad täiendada enda teadmisi projektide koostamise, juhtimise ja finantseerimise osas

Osalejate arv on piiratud.

Õppe alustamise nõuded: Nõude puuduvad.

 

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

·         adub projektitöö erinevust püsitegevustest;

·         teab projekti tunnuseid ja eristab projekti osade hierarhiat;

·         oskab sõnastada probleemi/vajadust ja formuleerida sellele vastavad eesmärgid;

·         saab aru enamikes taotlusvormides esitatud nõuetest ja terminoloogiast;

·         oskab otsida ja leida rahastusallikaid;

·         on suuteline koostama projektitaotlust.

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga

Võrumaa Kutsehariduskeskuse ärikorralduse õppekava osa.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on teadmiste ja oskuste andmine taotlusprojektide koostamiseks ja esitamiseks.

 

  • Koolituse maht

 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40
Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 20
            sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

10
            sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

10
Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 20

 

  • Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded

 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus

Õppe sisu:

Auditoorse töö teemad: 10 tundi

·         Probleem mida tahetakse lahendada.

·         Projekti eesmärk.

·         Huvigrupid.

·         Tegevuskava.

·         Projekti elluviimine.

·         Uuenduslikkus.

Praktilise töö teemad: 10 tundi

·         Projekti taotluse kirjutamiseks probleemi sõnastamine.

·         Eesmärgi püstitamine.

·         Huvigrupid, kellele.

·         Tegevuskava koostamine.

·         Eelarve koostamine.

·         Projekti meeskond.

·         Taotlusprojekti kava koostamine.

Iseseisev töö: 20 tundi

·         Projekti koostamine ja esitluseks ettevalmistamine.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub e- keskkonnas (Zoom või Moodle keskkond)

 

Õppematerjalide loend

Koolitaja Haimar Sokk koostatud õppematerjalid.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid, väljastatavad dokumendid

Nõutav on osalemine kõikides e- õppe tundides, kõikide praktiliste ülesannete sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.

Hindamine mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud.

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid
Praktiline töö: Koostada projekt

 

Praktiline töö on sooritatud ja õpiväljundid saavutatud täies mahus.

·         Kaitseb oma projekti ja põhjendab milles on probleem, eesmärgid paigas, on kinni peetud projektikirjutamise nõuetest ja terminoloogiast, koostaud eelarve ja projekt on tulemuslik ning väärib rahastust.

 

Õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus.

 

  • Koolitaja andmed (koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus)

 

Haimar Sokk- Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, tunnustatud täiskasvanute koolitusgruppide projektikoolituste koolitaja ja projektide hindaja.