Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond MTÜ (registrikood 80317923, aadress Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Vardi tee 3, 74001) töötleb oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna Teenuseid, Veebilehti või osalenud Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnale, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond – Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond MTÜ (registrikood 80317923, aadress Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Vardi tee 3, 74001), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond – veebilehed koolitajale.ee ja opimekodus.ee

1.3. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.4. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.5. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.6. Leping – Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond MTÜ ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või paberlehe tellimuse ning maksab selle eest Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond MTÜ-le tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada Veebilehele sündmuste postitusi või kommentaare;

1.7. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna poolt kättesaadavaks tehtud, nt kalendrisse sündmuste lisamine, kommenteerimine, sündmuste otsimine ja lugemine, uudiskirjade tellimine, koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;

1.8. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.9. Veebileht – koolitajale.ee ja opimekodus.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1 Kasutaja edastab ise Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnale oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab sündmusi, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2 Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav allpool);

2.2. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

identifitseerimisandmed (nimi);

kontaktandmed (telefon, e-post);

IP aadresside ja Küpsiste (ingl. Cookie) andmed.

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

3.1.1.1 Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnale vastava päringu;

3.1.1.2 Lepingu sõlminud Kasutajale oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

3.1.2.3 Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnale edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.2.4 Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.3. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna õigustatud huvi alusel, nt

3.1.3.1 Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.3.2 Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna õigustatud huvi üles;

3.1.3.3 Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.4. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.4.1 seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.4.2 seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.4.3 Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid:, serveri- ja pilveteenuse pakkujad.

4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnalt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnal on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

 • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna seadusjärgse kohustuse täitmine;
 • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnal on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

 • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
 • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul;
 • Küpsiste andmed: vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele;
 • Kliendi andmeid: peale kliendisuhte lõppu 3 aastat.

8. Turvalisus

8.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonda teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

 • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
 • nõuda Isikuandmete parandamist;
 • nõuda Isikuandmete kustutamist;
 • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
 • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
 • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
 • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnaga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnal on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond kas:

 • küsida mõistlikku tasu; või
 • keelduda taotletud meetmete võtmisest.

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

 • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
 • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
 • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
 • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
 • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna seadusest tulenevat kohustust;
 • tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

 • selleks, et täita Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna seadusest tulenevat kohustust;
 • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
 • Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnal on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnale esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonda oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnale turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna küpsiste kasutamise tingimusi.

10.4. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnale edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonnal võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Eesti täiskasvanukoolitajate kogukonna poole järgmistel kontaktidel:

E-post: koolitus@koolitajale.ee

Postiaadress:  Harju maakond, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Vardi tee 3, 74001

Selles küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid MTÜ Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond kasutab. Tingimustes kasutatud mõisteid tuleks mõista nii nagu need on defineeritud privaatsuspoliitikas.

1. Küpsised

1.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 • ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;
 • püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

1.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 • esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;
 • kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

1.4. Küpsised võib sõltuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada:

 • hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada;
 • statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;
 • eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;
 • reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

2. Nõusolek

2.1. Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond ei vaja Kasutajate nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, kuna ilma nendeta ei ole Veebilehe kasutamine võimalik. Ülejäänud küpsiste osas nõustub Kasutaja küpsiste paigaldamisega andes nõusoleku käesolevatele Tingimustele, mida Eesti täiskasvanukoolitajate kogukond küsib Kasutajatelt Veebilehtedel kuvatava bänneri kaudu.

3. Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni:

 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History
 • Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042