Täienduskoolituse läbimise kohta võib väljastada tõendi või tunnistuse.

Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpitulemuste saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Tunnistus on täienduskoolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpitulemuste saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

Milline teave peab olema tõendil ja tunnistusel?

Koolitusasutusel on õigus kujundada tõendeid ja tunnistusi vastavalt oma äranägemisele, väljastada neid paberkandjal või digiallkirjaga. Selleks, et koolituse lõpetamisel väljastatav dokument oleks aga nõuetega kooskõlas, peab sellele olema kantud vähemalt alljärgnev teave:

  • õppija nimi ja isikukood
  • koolitusasutuse nimi ja registrikood
  • majandustegevusteate või tegevusloa registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis
  • õppekava nimetus
  • koolituse toimumise aeg ja maht
  • tõendi või tunnistuse number, väljastamise koht ja kuupäev
  • koolitajate nimed
  • omandatud õpiväljundid ja nende saavutatuse hindamise viisid

Kui koolitus oli seotud kutsestandardi või õppekavaga, siis tuleb märkida ka kutsestandard ja selle kutsetase või õppekava, milles sisalduvate kompetentside omandamine oli täienduskoolituse eesmärgiks

Loe lisaks Täienduskoolituse standardist